Toegepaste professionele ethiek voor de notariële medewerker

Onderstaand artikel vormt de aanzet voor de opleiding

“Hoe gedrag, houding en omgangsvormen optimaliseren op de notariële werkvloer? – Professionele ethiek en etiquette als begeleiders van het werkproces” van 17 januari 2020 te Hasselt en 12 maart 2020 te Herentals.

Gedetailleerde informatie vindt u op de website Mijnwetboek.be terug.

Elk juridisch dienstverlenend beroep evolueert naar een buyers market. Het notariaat ontsnapt hier niet aan. Dit houdt in dat de notaris zijn toegevoegde waarde voortdurend moet bewijzen. Op (stilaan) verzadigde markten speelt het imago een steeds belangrijkere rol.

Meer en meer wordt ethiek een belangrijke component van het economisch leven. Dit geldt evenzeer voor de dienstverlenende beroepen. A fortiori geldt dit voor het notariaat, dat nog steeds een openbaar ambt is. De behoefte aan ethisch consumeren heeft zijn intrede gedaan in de dienstverlenende beroepen. Hierdoor ontstaat ook de noodzaak aan ethische profilering. Men stapt naar een bepaalde notaris, omdat hij – en zijn personeel – bekend staat voor een bepaalde “stijl”, waar hoffelijkheid, correctheid en discretie centraal staan. Ook het eerlijk, rechtschapen en wetsgetrouw handelen van het kantoor worden ingeschat als belangrijke waarden.

Er bestaat bovendien een toenemende verantwoordingsdruk vanuit de professionele sectoren zelf omdat de klant mondiger wordt: deze geeft scores en stelt ratings en rankings op naar hartenlust. Dit is niet beperkt tot hotels of restaurants op Trip Advisor. Vandaag ziet men dat de dienstenafnemer het recht om zijn waardering of zijn misprijzen uit te drukken voortdurend gebruikt. Op die manier wordt elke cliënt, zeker in het digitale tijdperk, een trust influencer. De rechtmatige verwachtingen van de klant zijn hierbij een belangrijke toetssteen: beroepsethische regels worden dan ook in belangrijke mate geïnspireerd door (en verder ontwikkeld/verfijnd in functie van) deze verwachtingen.

Een hoge arbeidsethiek vormt een belangrijk aspect van de kwaliteit van de geleverde prestaties. Het is ook een element van content marketing, het brengen van een geloofwaardig verhaal. Professioneel handelen op de werkvloer reikt duidelijk verder dan het louter resultaatgericht presteren, d.w.z. het gevraagde product afleveren aan diegene voor wie de dienst bestemd is. Naast de strikt contractuele verplichtingen gelden immers ook een aantal sociale en omgangsverplichtingen. Louter technische competenties volstaan al lang niet meer in het kader van dienstverlening. In die zin is professionele ethiek een duidelijke meerwaarde voor de beroepsuitoefening. Men kan zonder enige twijfel stellen dat men hierdoor “het verschil” kan maken.

Professionele ethiek is een toolbox om te bepalen welke gedragingen al dan niet wenselijk zijn op de werkvloer: dit nodigt uit tot kritisch nadenken over kwesties die zich aandienen in de context van het werkgerelateerd handelen en gedrag.

De wetgever bepaalt nergens hoe een werknemer of personeelslid zich precies of concreet dient te gedragen op de werkvloer. Ook andere geschreven bronnen ontbreken vaak of blijven zeer abstract en op de vlakte. Een praktische handleiding is dan ook wenselijk.

Bart Van den BerghRaadsheer hof van beroep Antwerpen, vrijwillig wetenschappelijke medewerker U.Hasselt