Algemene voorwaarden

1) U vertrouwt uw dossier toe aan advocatenkantoor BE-LEGAL dat gevestigd is te 2400 Mol, Molderdijk 124. Dit advocatenkantoor is een samenwerkingsverband, zijnde een maatschap met als KBO 0851 491 239, en met zetel te 2400 Mol, Molderdijk 124. Het BTW nummer is BE0851 491 239.

Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door advocaten Verherstraeten Servais, Ariën Anne en Pieter Klingels, allen ingeschreven bij de balie provincie Antwerpen, en hun respectievelijke medewerkers.

Mr. Shannen Vanuytven voert haar activiteiten uit onder haar vennootschap BV Advocatenkantoor Shannen Vanuytven, met ondernemingsnummer KBO: 0736.999.466 en BTW nummer BE0736.999.466.

Mr. Lore Dyckmans heeft volgend ondernemingsnummer: KBO 0679.582.295 en BTW nummer BE0679.582.295.

Mr. Emma Mourad Tawfic heeft volgend ondernemingsnummer: KBO 0773.821.755 en BTW nummer BE0773.821.755.

Mr. Céline Van Hertum heeft volgend ondernemingsnummer: KBO 0788.250.110 en BTW nummer BE0788.250.110.

Mr. Annelies Weckx heeft volgend ondernemingsnummer: KBO 0805.042.986 en BTW nummer BE0805.042.986.

2) De deontologische regels kunnen geraadpleegd worden op volgende website: www.advocaat.be.

3) De advocatenassociatie BE-LEGAL heeft volgende beroepsaansprakelijkheidsverzekering: polis LXX034899 bij nv Amlin Europe.
Het verzekerde bedrag is € 2.500.000,00 per schadegeval.

De aansprakelijkheid van de advocatenassociatie is beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid.

4) U kan de advocatenassociatie en de respectievelijke vennoten bereiken via e-mail info@be-legal.be, telefoonnummer 0032 14 34 79 40, faxnummer 0032 14 31 93 08.

5) U kan bij de advocatenassociatie terecht voor juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank en arbitrage-organen.

6) De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten:

 • de kosten van de advocaat;
 • de gerechtskosten en uitgaven;
 • het ereloon.

Behoudens andersluidende individuele overeenkomst, worden deze als volgt berekend:

Kosten

 • Opening dossier: € 75,00 excl. btw, € 90,75 incl. btw;
 • Briefwisseling en procedureakten per pagina: € 12,00 excl. btw, € 14,52 incl. btw;
 • Kopie per pagina: € 0,30 excl. btw, € 0,36 incl. btw;
 • Verplaatsingskosten: € 0,70 excl. btw, € 0,85 incl. btw;
 • Gerechtskosten en uitgaven aan derden (deskundigen etc.): volgens opgave.

Ereloon

 • Volgens uurloon: tussen € 130,00 en € 175,00 excl. btw, afhankelijk van de urgentie, dan wel complexiteit en vereiste specialisatie van het dossier;
 • Verplaatsingstijd wordt aangerekend aan 50%.

In welbepaalde dossiers kan het ereloon worden berekend op basis van een standaard uurtariefregeling, waarbij een forfait wordt overeengekomen of een vast percentage op de waarde van het geschil (per aanleg).

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen.

Elke vertraging in de betaling staat de advocaat toe de uitvoering van zijn opdracht op te schorten tot de situatie wordt geregulariseerd.

Hoger genoemde tarieven zijn onderworpen aan een jaarlijkse indexatie.

De advocaat heeft de mogelijkheid om een “success fee” in rekening te brengen bovenop het basisereloon en de kosten, dit op basis van het behaalde resultaat, meer bepaald maximaal als volgt:

 • Bedrag: Van 0 tot 25.000 € à Succes fee: 10%
 • Bedrag: Van 25.001 tot 50.000 € à Succes fee: 5%
 • Bedrag: Van 50.001 tot 250.000 € à Succes fee: 2,5%
 • Bedrag: Meer dan 250.000 € à Succes fee: 1%

De aan de cliënt overgemaakte afrekeningen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling uiterlijk op de vervaldatum zijn op het openstaande saldo verwijlintresten verschuldigd conform de intrestvoet zoals bepaald in de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002. Daarnaast zal tevens een schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt:

 • € 20,00 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150,00 is;
 • € 30,00 + 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen de € 150,01 en € 500,00 indien het verschuldigde saldo hoger dan € 500,00 is;
 • € 65,00 + 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven de € 500,00 met een maximum van € 2.000,00 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500,00 is.

7) De cliënt zal spontaan alle relevante informatie verstrekken en zijn correcte medewerking aan het verloop van het dossier verlenen.


De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de advocaat verstrekte informatie.

Met betrekking tot toegezonden stukken mag de cliënt er pas op vertrouwen dat zij door de advocaat zijn ontvangen indien de behandelende advocaat persoonlijk bevestiging hierover aflevert.

8) De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst.

De verbintenis van een advocaat is een inspanningsverbintenis.

Het staat de advocaat vrij om, behoudens andersluidende afspraak, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een door hem aangewezen advocaat en/of medewerker.

Deze voorwaarden blijven daarbij van toepassing.

9) De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen, op voorwaarde dat de staat van kosten en ereloon, rekening houdende met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst, wordt voldaan.

De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, o.a. indien de vertrouwensrelatie door toedoen van de cliënt in het gedrang is gebracht, de gevraagde provisies of tussentijdse staten niet worden betaald binnen de maand na de vervaldag, de wijze waarop de cliënt zijn zaak behandeld wenst te zien in strijd is met de deontologische regels der advocatuur.

10) Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen afdeling Turnhout bevoegd.

11) U kan de verplichtingen waaraan onze samenwerking moet voldoen conform AVG voorschriften vinden op onze site onder de rubriek 'privacy' (www.be-legal.be)

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoon) worden door BE-LEGAL verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@be-legal.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door BE-LEGAL met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. BE-LEGAL kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

BE-LEGAL is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

BE-LEGAL is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van BE-LEGAL. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met BE-LEGAL. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu